مانیتور صنعتی ال جی (LG) مدل UH5F-H

LG logo 1
(1 بررسی مشتری)

۶۳،۲۰۰،۰۰۰ تومان

 • سایز صفحه نمایش: 55 اینچ
 • رزولوشن: 4K UHD
 • کنتراست: ۱:11۰۰
 • گارانتی: 12 ماه پروسنتر
 • شدت روشنایی: ۵۰۰nit

توضیحات

ﻣﺎﻧﯾﺗور ﺻﻧﻌﺗﯽ ال جی UHD

مانیتور صنعتی ال جی

ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺻﻨﻌﺘﻰ  ال جی  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. مانیتور صنعتی ال جی ﺳﺮی UH5F ﯾﮏ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر صنعتی UHD اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﺮای محیط‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﻰ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ UHD اﻟﺘﺮا اچ دی، ﻃﺮاﺣﻰ ﺑﺎرﯾﮏ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از گردوغبار ﺧﺎرﺟﻰ و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی راﺣﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.

از جمله مزایای مانیتور صنعتی جی پلاس میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾرﻓوق اﻟﻌﺎده
 • طراﺣﯽ زﯾﺑﺎ و ﮐﺎرﺑردی
 • ﻗﺎﺑﻠﯾت اطﻣﯾﻧﺎن ﻣﺣﺻول
 • ﻧﺻب آﺳﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﻰ وﯾﺪﺋﻮﯾﻰ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﻰ ﺑﺎﻻ

سرى UH5Fاز HEVC* ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت UHD  ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ را ﻓﺸﺮده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ، ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ ﻧﯿﻤﻰ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

مانیتور صنعتی ال جی

وﺿﻮح ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﺘﺮا اچ دى مانیتور صنعتی ال جی

ﺑﺎ وﺿﻮح ۴ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از FHD ، رﻧﮓ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﺐ را زنده‌تر و واقعی‌تر می‌کند. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، زاوﯾﻪ دﯾﺪ گسترده‌ای ﮐﻪ ﺑﺎ LG IPS Panel اﻋﻤﺎل می‌شود، ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت واﺿﺤﻰ را ﺑﺪون اﻋﻮﺟﺎج اراﺋﻪ می‌دهد.داﺧﻠﻰ، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻰ، ﻏﻨﻰ می‌شود.

کیفیت الترا اچ دی

ﻟﻮﮔﻮی جداشونده و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی داﺧﻠﻰ در مانیتور صنعتی ال جی

ﺳﺮی UH5F مجهز ﺑﻪ ﻟﻮﮔﻮی ﺷﻔﺎف ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ به‌خوبی ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﻗﺎﺑﻞ جابه‌جایی آن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان انعطاف‌پذیری ﻻزم ﺑﺮای ﻧﺼﺐ را می‌دهد. ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎ جلوه‌های ﺻﻮﺗﻰ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی داﺧﻠﻰ، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻰ، ﻏﻨﻰ می‌شود.

لوگوی جدا شونده مانیتور صنعتیحاشیه و عمق باریک

ﺳﺮی UH5F دارای اﻧﺪازه و ﺿﺨﺎﻣﺖ کوچک‌تر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ صرفه‌جویی در ﻓﻀﺎ و ﻧﺼﺐ آﺳﺎن می‌شود. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺗﺠﺮﺑﻪ همه‌جانبه از ﺻﻔﺤﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ می‌دهد و ﻃﺮاﺣﻰ پیچیده‌ای را اراﺋﻪ می‌دهد و دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻓﻀﺎﯾﻰ را ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل در آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻬﺒﻮد می‌بخشد.

ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﻋﻤﻖ ﺑﺎرﯾﮏ

ﻧﺼﺐ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ۳۰ درﺟﻪ

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﯾﮏ صفحه‌نمایش در مکان‌های ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺼﺐ می‌شود، معمولاً ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه راﺣﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﮐﺞ اﺳﺖ. باتوجه‌به اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺳﺮی UH5F از ﻧﺼﺐ ﺑﺎ ۳۰ درﺟﻪ ﺷﯿﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ می‌کند.

ﻧﺼﺐ ﺑﺎ زاوﯾﻪ 30 درﺟﻪ
ﻧﺼﺐ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ۳۰ درﺟﻪ رو به پایین

ﻃﺮاﺣﻰ داراى ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ IP5x

ﻃﺮاﺣﻰ داراى ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ IP5x

ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺿﺪ گردوغبار IP5x ﺗﻀﻤﯿﻦ می‌کند ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻣﻼً در ﺑﺮاﺑﺮ گردوغبار ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ می‌شود و ﺧﻄﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد را از ﺑﯿﻦ می‌برد.

* ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺐ ﺗﺎ ۰۳ درﺟﻪ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ می‌شود.

(در دﻣﺎی ۳۰ درﺟﻪ سانتی‌گراد، رطوبت ۵۰  درﺻﺪ)

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ

ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻗﯿﻖ

ﺳﺮی UH5F مجهز ﺑﻪ ﯾﮏ “ﺳﻨﺴﻮر اﻓﻘﻰ” اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﺞ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺸﺎن می‌دهد، ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن را دﻗﯿﻖ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد.

ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮدﮐﺎر ﺻﻔﺤﻪ

چرخش خودکار
چرخش خودکار

ﺳﺮی  UH5F جهت ﻧﺼﺐ (ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﻰ ﯾﺎ ﻋﻤﻮدی) را در ﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﯿﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ می‌دهد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ فرایند ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺮﺧﺶ دﺳﺘﻰ ﻧﺪارد. وﻗﺘﻰ ﺻﻔﺤﻪ را در اﺑﺘﺪا روﺷﻦ می‌کنید، ﺟﻬﺖ OSD و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت پس‌زمینه ﺗﻨﻈﯿﻢ می‌شود.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺳﺎده

ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺪﻟﻬﺎى ﻗﺒﻠﻰ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را ﺑﺮاى ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ، ﺳﺮىUH5F ﯾﮏ ﺟﻮى اﺳﺘﯿﮏ را ﺑﺮاى ﺳﻬﻮﻟﺖ روﺷﻦ/ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ورودى/ﺗﻨﻈﯿﻢ ، ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪا و ﻏﯿﺮه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.قابلیت دسترسی

ﻧﻈﺎرت از راه دور

ﺳﺮی  UH5F می‌تواند اﻋﻼن ﻫﺎﯾﻰ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺞ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻰ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ، بنابراین ﮐﺎرﺑﺮان می‌توانند ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ایمن‌تری ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا می‌توانند ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اطلاعات  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

نظارت از راه دور در مانیتور صنعتی ال جی
نظارت از راه دور در مانیتور صنعتی ال جی

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺳﺎده

ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ webOS آل ﺟﻰ به‌راحتی از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰوﻧﻪ USB  از اتصالات ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ GPIO ، NFC/RFID ، ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی دﻣﺎ و ﻏﯿﺮه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ می‌کند. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﻰ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎﻫﺶ می‌یابد زﯾﺮا ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ نرم‌افزار ﯾﺎ پخش‌کننده‌های رسانه‌ای اﺿﺎﻓﻰ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد راه‌حل‌های ارزش اﻓﺰوده ﻧﯿﺴﺖ.

قابلیت دسترسی آسان

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ ﺑﺎ webos

پردازنده ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ اى داﺧﻠﻰ soC ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺨﺶ ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه رﺳﺎﻧﻪ اى اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم webOS ال ﺟﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮى ﮔﺮاﻓﯿﮑﻰ ﺑﺼﺮى و اﺑﺰارﻫﺎى ﺳﺎده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، راﺣﺘﻰ ﮐﺎرﺑﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻰ دﻫﺪ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ ﺑﺎ webos

ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﻔراﻧس وﯾدﺋوﯾﯽ در مانیتور صنعتی ال جی

ﺑرای ﺑرﻗراری ﺑﮭﯾﻧﮫ ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮫ دﯾداری ، ﺳری UH5F ﺳﺎزﮔﺎری ﺧود را ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم Cisco ﮐﮫ ﮐﻧﺗرل ﻗدرﺗﻣﻧد و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ* را ﺑرای ﯾﮏ ﮐﻧﻔراﻧس وﯾدﺋوﯾﯽ ھوﺷﻣﻧدﺗر اراﺋﮫ ﻣﯽ دھد ، ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده اﺳت ، اﺗﻼف وﻗت ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺻوﯾر ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾر ورودی در ﺗﻣﺎس ھﺎی ورودی را ﺣذف ﻣﯽ ﮐﻧد.

مانیتور صنعتی ال جی

ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﮐﻧﺗرل مانیتور صنعتی ال جی

ﺳری UH5F دارای ﮔواھﯽ ®Crestron Connected ﺑرای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﻧﺗرل ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای AV ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ و ﮐﻧﺗرل ﺧودﮐﺎر*اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣدﯾرﯾت ﮐﺳب و ﮐﺎر را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد.

مانیتور صنعتی ال جی
برگزاری ویدئو کنفرانس

ابعاد و اتصالات مانیتور صنعتی ال جی

ابعاد و اتصالات
ابعاد و اتصالات مانیتور صنعتی ال جی

برچسب‌های مرتبط با مانیتور صنعتی ال جی

تلویزیون صنعتی پاناسونیک
• • فرق مانیتور صنعتی با معمولی
• • مانیتور صنعتی ۵۵ اینچ ال جی
• • مانیتور صنعتی ال جی مدل lg 43sl5e
• • مانیتور صنعتی پنتوس
• • مانیتور صنعتی دیجی کالا
• • مانیتور صنعتی شارپ
• مانیتور صنعتی لمسی

توضیحات تکمیلی

اﺑﻌﺎد ﭘﻨﻞ

55 اینچ

ﻓﻨﺎورى ﭘﻨﻞ

IPS

ﻧﺴﺒﺖ اﺑﻌﺎد

16:9

وﺿﻮح تصویر

3,840×2,160 (UHD, RGB)

روﺷﻨﺎﯾﻰ(نیت)

500 cd/m²

ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ

1,100:1

زاوﯾﻪ دﯾﺪ (H x V)

178×178

ﻧﺮخ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﻰ

8ms (G to G)

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻔﺤﻪ

Haze 3%

ﻃﻮل ﻋﻤﺮ

50,000 Hrs

ﺳﺎﻋت ﮐﺎری

24Hrs

جهت

ﻋﻤﻮدى و اﻓﻘﻰ

ورودی

HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0

خروجی

DP, Audio (Off/Fixed/Variable),

کنترل خارجی

RS232C In/Out, RJ45 (LAN) In, IR In

رﻧﮓ ﺣﺎﺷﯿﻪ

مشکی

ﭘﻬﻨﺎى ﺣﺎﺷﯿﻪ

9.9mm(T/R/L), 14.4mm(B)

اﺑﻌﺎد ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر (W x H x D)

1,234.4mmx720.9mmx39.9mm

وزن (ﻣﺤﺼﻮل)

19.0 kg

اﺑﻌﺎد ﮐﺎرﺗﻦ (ﻋﺮض H ارﺗﻔﺎع D )

1,360mm x 810mm x 175mm

وزن ﺟﻌﺒﻪ

24.2 kg

رﺳﯿﺪﮔﻰ

نه

راﺑﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد VESATM

300×300

حافظه داخلی

8 گیگابایت (سیسم 4 گیگابایت + در دسترس 3.6 گیگابایت)

بلندگوی داخلی

دارد

سنسور دما

دارد

سنسور روشنایی خودکار

دارد

سنسور شتاب

دارد

عملکرد کلید محلی

دارد

ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺤﻠﻰ cms

ﭘﺨﺶ ﺧﻮدﮐﺎر USB، زﻣﺎن ﺑﻨﺪى ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﺤﻠﻰ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه

ﺳﻔﺎرﺷﻰ ﺳﺎزى ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﺧﺮاﺑﻰ،ﻟﻮﮔﻮى ﺑﻮت ، ﺑﺪون ﺳﯿﮕﻨﺎل

ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزى ﻣﺤﺘﻮا

دارد

شبکه محلی

RS232C

شیب رو به پایین (30 درجه)

Max. 30º

رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪى IP

IP5x

دﻣﺎى ﮐﺎرى

0°C to 40°C

ﮐﺎرﮐﺮد در رﻃﻮﺑﺖ

10% to 80%

گارانتی

12 ماهه پروسنتر

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ

100-240V~, 50/60Hz

ﻧﻮعﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ

منبع تغذیه داخلی

ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻰ

120W (TBD) / 165W (TBD)

ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻰ در حالت ذخیره انرژی

90W (TBD)

ﺳﺎزﮔﺎرى ﺑﺎ OPS

دارد

ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺎرﺟﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل

دارد

ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا

SuperSign CMS

ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت

SuperSign Control/Control+

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺻﻨﻌﺘﻰ

ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ، ﺳﯿﻢ ﺑﺮق ، ، QSGﮐﺎﺑﻞ HDMI، دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ، ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ RS232C

وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎ

ﭘﺎﯾﻪ )ST-653T( ، ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه رﺳﺎﻧﻪ ، ﺑﺮاﮐﺖ دﯾﻮارى )LSW350B / 43": LSW240B :" 49 ، "55 ،" 65( ، آداﭘﺘﻮر VESA (65 "، 55" ، 49 ": AM-B330S / 43": AM -B220S) ، OPS Kit (KT-OPSH

گالری تصاویر

کاتالوگ محصولات

کاتالوگ مانیتور صنعتی ال جی

1 دیدگاه برای مانیتور صنعتی ال جی (LG) مدل UH5F-H

 1. علی شفیعی

  برای مشاوره جهت خرید و دریافت اطلاعات تکمیلی با ما تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *